Actievoorwaarden Duurzame Warmte

Actievoorwaarden ‘Duurzame warmte’

1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Natuur & Milieu: Stichting Natuur en Milieu, gevestigd te (3512 NS) Utrecht, aan de Hamburgerstraat 28a, organisator van de collectieve inkoopactie Actie Duurzame warmte;
b. Leverancier: Bosch Thermotechniek BV, merk Nefit; gevestigd te Deventer, aan de Zweedsestraat 1. In combinatie met haar partner Installatienetwerk Nederland, verder te noemen INN.  INN is een  collectief van 8 gerenommeerde zelfstandig installatiebedrijven.
c. Deelnemer: Een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woont in Nederland, of een in Nederland gevestigd klein bedrijf, die zich via de website www.slimwoner.nl heeft ingeschreven voor deelname aan de Actie Duurzame Warmte en die een vrijblijvende reservering heeft gedaan voor een  warmtepomp of zonneboiler aangeboden door Leverancier;
d. Reservering: het vrijblijvend aanvragen van een offerte voor een  warmtepomp of zonneboiler zoals aangeboden op de website www.slimwoner.nl;
e. Bestelling: de aankoop van een  warmtepomp of zonneboiler via Duurzame Warmte door ondertekening door de Deelnemer van de offerte van de Leverancier en / of daaraan gelieerde partner van INN;
f. Actie Duurzame Warmte: de collectieve actie van Natuur & Milieu waarin onder andere  warmtepomp of zonneboiler van Leverancier wordt aangeboden.

2 Algemeen
a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Reserveringen.
b. Deze Voorwaarden beschrijven de relatie tussen Deelnemer en Natuur & Milieu als organisator van de Actie Duurzame Warmte. Deze Voorwaarden zijn te downloaden van de website www.slimwoner.nl.
c. De relatie tussen Natuur & Milieu en de Leverancier is beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Afspraken tussen Leverancier en Deelnemer, indien deze overgaat tot Bestelling, zijn geregeld middels algemene voorwaarden van Leverancier.
d. Afwijkingen in de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Natuur & Milieu en de Deelnemer.
e. Door Reservering aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Voorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Voorwaarden.

3 Actie Duurzame Warmte
a. De Actie Duurzame Warmte als onderdeel daarvan de website www.slimwoner.nl is een initiatief van Natuur & Milieu. Levering van de  warmtepomp of zonneboiler geschiedt door een van de leden van INN.
b. Natuur & Milieu is initiatiefnemer, heeft de Leverancier geselecteerd en levert leads aan de geselecteerde Leverancier.
c. Leverancier heeft met Natuur & Milieu een samenwerkingsovereenkomst gesloten op basis waarvan de Deelnemer tegen een scherpe prijs de  warmtepomp of zonneboiler bij de Leverancier en/of INN kan bestellen.
d. De basishandeling die de Deelnemer uitvoert is het plaatsen van een Reservering; dit kan op www.slimwoner.nl. De Deelnemer kan een  warmtepomp of zonneboiler van de Leverancier reserveren; Reservering is nog vrijblijvend. De daadwerkelijke koop betreft het al dan niet digitaal aangaan van de offerte van de Leverancier; na (digitale) ondertekening hiervan is de Deelnemer verplicht tot afname en betaling.
e. Niets uit de inhoud van de Actie Duurzame Warmte mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Natuur & Milieu.
f. De Deelnemers kunnen voor vragen, klachten en opmerkingen over de Actie Duurzame Warmte terecht bij Natuur & Milieu (betereenergie@natuurenmilieu.nl). Vragen, klachten en opmerkingen over de levering en installatie van de  warmtepomp of zonneboiler worden zoveel mogelijk door de Leverancier (tel. 0570 602 500 – consument@nefit.nl) beantwoord. Natuur & Milieu is onder geen beding aansprakelijk voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen die door Deelnemers aan de Leverancier dan wel direct aan Natuur & Milieu zijn gesteld.

4 Deelnemen aan de Actie Duurzame Warmte
a. Iedere woningeigenaar die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland of een in Nederland gevestigd bedrijf, kan een  warmtepomp of zonneboiler van de Leverancier aanvragen.
b. Het aanvragen van een offerte voor een  warmtepomp of zonneboiler is mogelijk tot en met 31 oktober 2016.
c. Natuur & Milieu en/of de Leverancier is/zijn bevoegd de Reservering van een Deelnemer te weigeren.
d. De Deelnemer is verplicht, voor een geldige deelname aan de Actie Duurzame Warmte, alle gegevens op het inschrijvingsformulier op de website www.slimwoner.nl volledig en correct in te vullen.
e. Indien zich na Reservering wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de Deelnemer dit aan Natuur & Milieu en de Leverancier door te geven.
f. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele foutieve invoer van persoonlijke gegevens of enige andere vorm van informatie die door de Deelnemer via het inschrijvingsformulier op de website www.slimwoner.nl worden verstrekt.
g. Indien er sprake is van misbruik bij het deelnemen aan de Actie Duurzame Warmte, het e.e.a. uitsluitend naar oordeel van Natuur & Milieu, heeft Natuur & Milieu het recht de deelname van Deelnemer aan de Actie Duurzame Warmte met directe ingang te beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn aan de Deelnemer.

5  Warmtepomp of zonneboiler aanvragen
a. Het aanbod van Leverancier en daaraan gelieerde partner INN wordt gepubliceerd op www.slimwoner.nl.
b. Deelnemers aan de Actie Duurzame Warmte kunnen tot en met 31 oktober 2016 reageren op dit aanbod en een offerte voor een  warmtepomp of zonneboiler aanvragen.
c. Na aanvraag maakt de Leverancier op basis van de aangeleverde informatie een indicatieve offerte voor de Deelnemer.
d. De Deelnemer ontvangt deze offerte zo spoedig mogelijk, doch wel binnen twee weken.
e. Enkele dagen nadat de Deelnemer de offerte heeft ontvangen, neemt de Leverancier (INN) telefonisch contact op met de Deelnemer om een thuisafspraak te maken. Dit contact vindt uiterlijk enkele weken na ontvangst van de eerste globale offerte plaats. Na de thuisafspraak stuurt Leverancier  (INN) een maatwerk offerte.
f. De offerte is na ontvangst door Deelnemer 30 dagen geldig.
g. Na ondertekening/acceptatie van de offerte komt de overeenkomst tussen de Leverancier en de Deelnemer tot stand.

6 Eigendom van de data, privacybescherming
a. De Deelnemers aan de Actie Duurzame Warmte stellen door middel van de Reservering persoonlijke gegevens, data over hun woning en hun bereikbaarheid beschikbaar aan Natuur & Milieu.
b. De data die Natuur & Milieu in verband met de Inschrijving verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder haar verantwoordelijkheid en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
c. Door de Reservering accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door Natuur & Milieu en de samenwerkende partijen, waaronder de Leverancier, ten behoeve van het uitvoeren van de Actie Duurzame Warmte en het verstrekken van informatie per e-mail of post aan de Deelnemer gedurende de actie.
d. Door de Reservering geeft de Deelnemer expliciet toestemming om zijn data ter beschikking te stellen aan de Leverancier met als enig doel contact te leggen voor een persoonlijk advies en het aankopen van een  warmtepomp of zonneboiler via www.slimwoner.nl. Ook stemt de Deelnemer ermee in dat Natuur & Milieu via e-mail of post informatie verstrekt over de voortgang van de actie.
e. Natuur & Milieu zal de Deelnemer schriftelijk, telefonisch dan wel via e-mail informeren over de Actie Duurzame Warmte, Betere Energie, andere campagnes en fondsenwervingsacties. Het accepteren van deze Actievoorwaarden betekent dat de Deelnemer automatisch informatie ontvangt. Als u hierover geen informatie wilt ontvangen of niet benaderd wilt worden, dan kunt u een e-mail sturen naar info@natuurenmilieu.nl. Voor afmelding alleen van e-mails en e-nieuwsbrieven, gebruikt u de afmeldoptie in het digitale bericht.
f. Na afloop van de Actie Duurzame Warmte kan Natuur & Milieu alle Deelnemers benaderen voor een korte enquête over de bevindingen.

7 Aansprakelijkheid, garantie en verantwoordelijkheid
a. Natuur & Milieu fungeert in de Actie Duurzame Warmte slechts als inkoopplatform en is enkel en alleen verantwoordelijk voor het beheren van de database met de (persoons)gegevens van de Deelnemers.
b. Natuur & Milieu kan de Deelnemer niet garanderen dat zijn omstandigheden ter plaatse geschikt zijn voor de installatie van de door de Leverancier aangeboden warmtepomp of zonneboiler.
c. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door de Leverancier gehanteerde productvoorwaarden en/of de (kwaliteit van) door de Leverancier, of haar opdrachtnemers geleverde producten en/of diensten, of de installatie daarvan.
d. Voor vragen omtrent garantie kan de Deelnemer zich wenden tot de Leverancier. Garantievoorwaarden zijn vastgelegd in de productvoorwaarden van Leverancier en de garantiebewijzen van de diverse producten.
e. Natuur & Milieu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware.

8 Toepasselijk rechten bevoegde rechter
a. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Reservering, is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
c. Indien één of meer van de artikelen van deze Voorwaarden door een hiertoe bevoegde rechter buiten toepassing zullen worden verklaard blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Natuur & Milieu verplicht zich om een niet verbindend artikel te vervangen door een artikel dat wel verbindend is en dat zo min mogelijk afwijkt van het niet verbindende artikel.

Mede mogelijk gemaakt door:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor