Actievoorwaarden Zonnepanelenaanbod

Artikel 1 – definities

In deze algemene actievoorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1. Natuur & Milieu: Stichting Natuur en Milieu, gevestigd te (3512 NS) Utrecht, aan de Hamburgerstraat 28a, organisator van het zonnepanelenaanbod.

2. Zonnepanelenaanbod: de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen van Natuur & Milieu met de inschrijfperiode van 26 september 2016 tot en met 30 februari 2018.

3. Leverancier: Greenchoice gevestigd te Rotterdam aan de Pieter de Hoochweg 108, aanbieder van het Zonnepaneelpakket.

4. Actiewebsite: website www.slimwoner.nl

5. Deelnemer: Woningeigenaren en (woning-)huurders, die een schriftelijke toestemming voor plaatsing van zonnepanelen van de (woning-)verhuurder hebben, wonende in Nederland die zich via de Actiewebsite heeft aangemeld voor deelname en per e-mail een bevestiging van Natuur & Milieu heeft ontvangen.

6. Reservering: Het vrijblijvend aanvragen van een offerte door Deelnemer voor een Zonnepaneelpakket zoals aangeboden op de actiewebsite.

7. Offerte: een schriftelijk aanbod van Leverancier om tegen een bepaalde prijs een Zonnepaneelpakket, dat voldoet aan een kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in een overeenkomst tussen Natuur en Milieu en de Leverancier, aan Deelnemer te verkopen, leveren en plaatsen.

8. Schriftelijk: per brief, per e-mail, of toestemming via internet.

9. Koopovereenkomst: de overeenkomst inzake de koop, levering en plaatsing van een Zonnepaneelpakket die tot stand komt op het moment dat Deelnemer de Offerte van Leverancier schriftelijk accepteert.

10. Zonnepaneelpakket: een compleet systeem dat bestaat uit zonnepanelen, bijpassende omvormer(s), bevestigingsmaterialen, benodigde kabels en connectoren voorzien van een gebruikershandleiding en andere relevante documenten;

Artikel 2 – algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het zonnepanelenaanbod van Natuur & Milieu, hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Stichting Natuur & Milieu, gevestigd te Utrecht aan de Hamburgerstraat 28a, hierna te noemen Natuur & Milieu, in samenwerking met Greenchoice, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam Pieter de Hoochweg 108, hierna te noemen Leverancier.

2. De Actie loopt van 26 september 2016 tot en met 31 december 2017.

3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Reserveringen.

4. Deze Voorwaarden beschrijven de relatie tussen Deelnemer en Natuur & Milieu als organisator van de Actie en zijn te downloaden van de website www.slimwoner.nl.

5. Afspraken tussen Leverancier en Deelnemer, indien deze overgaat tot bestelling, zijn geregeld middels de Koopovereenkomst en algemene voorwaarden van Leverancier.

6. Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Natuur & Milieu en de Deelnemer.

7. Door Reservering aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Voorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Voorwaarden.

8. De Actie is een initiatief van Natuur & Milieu. Verkoop, installatie levering van het Zonnepaneelpakket geschiedt door Leverancier.

9. Leverancier heeft met Natuur & Milieu een samenwerkingsovereenkomst gesloten op basis waarvan de Deelnemer voor een vastgestelde prijs bij Leverancier kan bestellen.

10. Niets uit de inhoud van de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van Natuur & Milieu.

11. Indien er sprake is van misbruik van een Deelnemer heeft Natuur & Milieu het recht het deelnemerschap met direct ingang te beëindigen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn aan de Deelnemer.

Artikel 3 – Zonnepaneelpakket reserveren

1. Er worden verschillende Zonnepaneelpakketten door Leverancier aangeboden. De pakketten worden gepubliceerd op de Actiewebsite. Men kan een keuze maken op basis van het aantal panelen (minimaal 4).

2. Na Reservering maakt Leverancier een Offerte op maat voor Deelnemer. In deze Offerte is opgenomen of en hoe het gereserveerde aantal panelen op het dak zou passen en wat eventuele extra kosten bovenop de pakketprijs zijn. Indien minder panelen passen, zal dat aantal worden aangeboden. Indien meer panelen op het dak lijken te passen en deelnemer heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn, dan wordt het gereserveerde pakket uitgebreid. Deelnemer ontvangt deze Offerte zo spoedig mogelijk, waarbij Leverancier streeft deze binnen 10 werkdagen na Reservering te verzenden. De Leverancier heeft een optie om deze termijn met 5 werkdagen te verlengen.

3. Het aanvragen van een Offerte is voor Deelnemer in gratis.

Leverancier probeert binnen de mogelijkheden altijd te zoeken naar een voor u zo optimaal mogelijk systeem. De pakketprijzen zoals gecommuniceerd op de Actiewebsite zijn voor 95% van de woningen toepasbaar. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat er meerkosten meegenomen worden in de offerte. Deze mogelijke meerkosten staan vermeld in het productoverzicht hier vermeld.

Zonnestroomsystemen binnen onze mogelijkheden zijn:
• Trinasolar polykristallijne panelen met een vermogen van 265Wp
• Trinasolar monokristallijne black panelen met een vermogen van 275Wp
• Serie geschakelde omvormers van het merk Growatt
• Geoptimaliseerde omvormer van het merk Solaredge
• Schuin dak met dakpannen
• Golfplaten asbestvrij
• Plat dak bitumen/epdm/pvc
• Damwandprofiel

Technisch niet haalbare zonnestroomsystemen binnen onze mogelijkheden zijn:
• Leistenen dakpannen
• Schuin bitumen daken (meer dan 5 graden)
• Shingles
• Zinken daken
• Sedum daken
• Rieten daken
• Asbest daken
• Gekromde daken
• Daken met vastgeschroefde dakpannen
• Platte daken met stenen vastgedrukt in de daklaag
• Zonneschans op plat dak
• Woonboten
• Vrij-land installatie (stellage in grasveld)

Operationeel niet haalbare zonnestroomsystemen binnen onze mogelijkheden zijn:
• Financiering van uw zonnestroomsysteem (zonleen/zonlease)
• Verenigingen van Eigenaren
• Systemen met meer dan 40 panelen
• Beschermd stads/dorpsaanzicht
• Straat/wijk collectieven
• Scholen
• Woningcorporaties
• Waddeneilanden

4. Na acceptatie en ondertekening van de Offerte door de Deelnemer, komt de Koopovereenkomst tussen Leverancier en Deelnemer tot stand en:

a) Zal de Leverancier de klant een factuur sturen voor de eerste aanbetaling van 20%.
b) Zal Leverancier, na ontvangst van de eerste aanbetaling, binnen 3 weken een afspraak maken voor installatie bij de klant.
c) Leverancier zal uiterlijk binnen 16 weken (na ontvangst van de eerste aanbetaling) het gekozen systeem installeren, tenzij de klant uitdrukkelijk een andere termijn wenst.
d) Leverancier zal uiterlijk binnen 8 weken na installatie de eindfactuur met de overgebleven 80% + eventuele meerkosten aan de klant toesturen.

Artikel 4 – klachten

1. Deelnemer kan voor vragen, klachten en opmerkingen over de actie terecht bij Leverancier (solar@greenchoice.nl) en telefoonnummer 085-7820051) en Natuur & Milieu (slimwoner@natuurenmilieu.nl). Vragen, klachten en opmerkingen over de levering van Zonnepaneelpakket worden zoveel mogelijk door Leverancier beantwoord. Natuur & Milieu is onder geen beding aansprakelijk voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen door Leverancier aan Deelnemer.

Artikel 5 – data, privacybescherming

1. De Deelnemers aan de Actie stellen door middel van de Reservering persoonlijke gegevens, data over hun woning en hun bereikbaarheid beschikbaar aan Natuur & Milieu.

2. De data die Natuur & Milieu in verband met de Reservering verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder verantwoordelijkheid van Natuur & Milieu en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

3. Door Reservering accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door Natuur & Milieu en de samenwerkende partijen, waaronder Leverancier, ten behoeve van het uitvoeren van de Actie.

4. Natuur & Milieu zal de Deelnemers schriftelijk, telefonisch dan wel via e-mail informeren over de Actie. Ook kan Natuur & Milieu de Deelnemer informeren over andere acties, diensten en producten van Natuur & Milieu die wellicht interessant voor de Deelnemer kunnen zijn indien de Deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven. Als de Deelnemer hierover geen informatie wilt ontvangen c.q. niet benaderd wilt worden, dan kan de Deelnemer een e-mail sturen naar info@natuurenmilieu.nl. Voor afmelding alleen van e-mails en e-nieuwsbrieven, gebruikt de Deelnemer de afmeldoptie in het digitale bericht.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid, garantie en verantwoordelijkheid

1. Natuur & Milieu kan de Deelnemer niet garanderen dat zijn dak en/of overige omstandigheden ter plaatse geschikt is/zijn voor de installatie van het door Leverancier aangeboden Zonnepaneelpakket.

2. Alle informatie met betrekking tot de Actie en de zonnepanelen is op zorgvuldige wijze en naar beste weten door Natuur & Milieu samengesteld. Natuur & Milieu kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid of volledige juistheid van de informatie. Natuur & Milieu aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De Deelnemer wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar ook af te gaan op de informatie, contacten, Koopovereenkomst en toepasselijke algemene voorwaarden van de Leverancier.

3. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door de Leverancier gehanteerde voorwaarden en/of de (kwaliteit van) door Leverancier, of haar opdrachtnemers geleverde producten en/of diensten, of de installatie daarvan, en de daaraan verbonden levertermijnen.

4. Voor vragen omtrent garanties kunnen Deelnemers zich wenden tot Leverancier. Garantievoorwaarden zijn vastgelegd in de Koopovereenkomst en/of overige voorwaarden van Leverancier en daarnaast in de garantiebewijzen van de diverse producten.

5. Natuur & Milieu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware.

6. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7. Natuur & Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natuur & Milieu.

9. Door deelname van Deelnemer aan deze Actie, accepteert Deelnemer deze Voorwaarden. De Voorwaarden gelden onverkort en zijn niet vatbaar voor nadere onderhandeling.

10. De gegevens van Deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Natuur & Milieu, zie Artikel 5.

11. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Natuur & Milieu een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Mede mogelijk gemaakt door:
Kennispartner:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="38" title="false" description="false"]