Algemene voorwaarden

Actievoorwaarden ‘Slimwoner' en 'Warme Huizendagen'.

1 Definities
In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Natuur & Milieu: Stichting Natuur en Milieu, gevestigd te (3511 MJ) Utrecht, aan de Arthur van Schendelstraat 300, organisator van de actie Slimwoner.
b. Partners: Greenchoice, gevestigd te Rotterdam aan de Kruisplein 15 (3040 DB), voor zonnepanelen; Pluimers B.V., gevestigd te (7461 AB) Rijssen, aan de Wattstraat 11, voor glas- en zoldervloerisolatie.

  1. Deelnemer: Een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woont in Nederland, of een in Nederland gevestigd klein bedrijf, die zich via de website www.slimwoner.nl heeft ingeschreven en die een vrijblijvende reservering heeft gedaan voor maatregel aangeboden door Partner;
    d. Reservering: het vrijblijvend aanvragen van een offerte voor spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie, isolatieglas, zoldervloerisolatie en zonnepanelen zoals aangeboden op de website www.slimwoner.nl
    e. Bestelling: de aankoop van spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie, isolatieglas, zonnepanelen, of zoldervloerisolatie via de Actie Slimwoner door ondertekening door de Deelnemer van de offerte van de Partner;

2 Algemeen
a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Reserveringen.
b. Deze Voorwaarden beschrijven de relatie tussen Deelnemer en Natuur & Milieu als organisator van de Actie Slimwoner. Deze Voorwaarden zijn te downloaden van de website www.slimwoner.nl
c. De relatie tussen Natuur & Milieu en de Partners is beschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen beide. Afspraken tussen Partner en Deelnemer, indien deze overgaat tot bestelling, zijn geregeld middels algemene voorwaarden van Partner.
d. Afwijkingen in de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Natuur & Milieu en de Deelnemer.
e. Door Reservering aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Voorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Voorwaarden.

3 Actie Slimwoner
a. De Actie Slimwoner en als onderdeel daarvan de website www.slimwoner.nl is een initiatief van Natuur & Milieu. Levering van de spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie, zoldervloerisolatie, isolatieglas en/of zonnepanelen geschiedt door Partner.
b. Natuur & Milieu is initiatiefnemer, heeft de Partner geselecteerd en levert leads aan de geselecteerde Partner.
c. Partner heeft met Natuur & Milieu een samenwerkingsovereenkomst gesloten op basis waarvan de Deelnemer tegen een scherpe prijs de maatregel bij de Partner kan bestellen.
d. De basishandeling die de Deelnemer uitvoert is het plaatsen van een Reservering; dit kan op www.slimwoner.nl. De Deelnemer kan een maatregel van de Partner reserveren; Reservering is nog vrijblijvend. De daadwerkelijke koop betreft het al dan niet digitaal aangaan van de offerte van de Partner; na (digitale) ondertekening hiervan is de Deelnemer verplicht tot afname en betaling.
e. Niets uit de inhoud van www.slimwoner.nl mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Natuur & Milieu.
f. De Deelnemers kunnen voor vragen, klachten en opmerkingen over de Actie terecht bij Natuur & Milieu (slimwoner@natuurenmilieu.nl). Vragen, klachten en opmerkingen over de levering en uitvoering van spouwmuurisolatie, bodemisolatie, glasisolatie, dakisolatie en vloerisolatie worden beantwoord door Partner Pluimers BV (info@pluimers.nl en telefoonnummer 0548-516225). Vragen, klachten en opmerkingen over de levering en uitvoering van zonnepanelen worden zoveel mogelijk door de Partner Greenchoice (solar@greenchoice.nl en telefoonnummer 010-4782326) beantwoord. Natuur & Milieu is onder geen beding aansprakelijk voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen die door Deelnemers aan de Partner dan wel direct aan Natuur & Milieu zijn gesteld.

4 Deelnemen aan de Actie Slimwoner
Iedere woning- of bedrijfseigenaar, huurder of lid van een VVE kan, indien zij een schriftelijke toestemming heeft van de (woning-)verhuurder of VVE, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland deelnemen aan de actie Slimwoner.
b. Natuur & Milieu en/of de Partner is/zijn bevoegd de Reservering van een Deelnemer te weigeren.
c. De Deelnemer is verplicht, voor een geldige deelname aan de Actie Slimwoner alle verplichte gegevens op het inschrijvingsformulier op de website www.slimwoner.nl volledig en correct in te vullen.
d. Indien zich na Reservering wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de Deelnemer dit aan Natuur & Milieu en de Partner door te geven.
e. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele foutieve invoer van persoonlijke gegevens of enige andere vorm van informatie die door de Deelnemer via het inschrijvingsformulier op de website www.slimwoner.nl worden verstrekt.
f. Indien er sprake is van misbruik bij het deelnemen aan de Actie Slimwoner het e.e.a. uitsluitend naar oordeel van Natuur & Milieu, heeft Natuur & Milieu het recht de deelname van Deelnemer aan de Acties met directe ingang te beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn aan de Deelnemer.
g. Na het plaatsen van Reservering neemt de desbetreffende Partner telefonisch contact op met de Deelnemer voor het eventueel maken van een afspraak voor een huisbezoek, dan wel het op afstand opmaken van een offerte.
h. Na het plaatsen van de Reservering gelden de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende Partner voor verdere afhandeling binnen de gestelde termijnen. Dit geldt ook voor bestellingen in de webwinkel.

5 Eigendom van de data, privacybescherming
a. De Deelnemers aan de Actie Slimwoner stellen door middel van de Reservering persoonlijke gegevens, data over hun woning en hun bereikbaarheid beschikbaar aan Natuur & Milieu.
b. De data die Natuur & Milieu in verband met de Inschrijving verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder haar verantwoordelijkheid en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
c. Door de Reservering accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door Natuur & Milieu en de samenwerkende partijen, waaronder de Partner ten behoeve van het uitvoeren van de Actie Slimwoner en het verstrekken van informatie per e-mail of post aan de Deelnemer gedurende de actie.
d. Door de Reservering geeft de Deelnemer expliciet toestemming om zijn data ter beschikking te stellen aan de Partner met als enig doel contact te leggen voor een persoonlijk advies en het aankopen van spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie, glasisolatie, zondervloerisolatie en/of zonnepanelen via www.slimwoner.nl. Ook stemt de Deelnemer ermee in dat Natuur & Milieu via e-mail of post informatie verstrekt over de voortgang van de actie.

6 Aansprakelijkheid, garantie en verantwoordelijkheid
a. Natuur & Milieu fungeert in de Actie Slimwoner slechts als platform en is enkel en alleen verantwoordelijk voor het beheren van de database met de (persoons)gegevens van de Deelnemers.
b. Natuur & Milieu kan de Deelnemer niet garanderen dat zijn muren, vloer, kruipruimte, kozijnen en/of overige omstandigheden ter plaatse geschikt zijn voor de installatie van het/de door de Partner aangeboden pakket(en).
c. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door de Partner gehanteerde productvoorwaarden en/of de (kwaliteit van) door de Partner, of haar opdrachtnemers geleverde producten en/of diensten, of de installatie daarvan.
d. Voor vragen omtrent garantie kan de Deelnemer zich wenden tot de Partner. Garantievoorwaarden zijn vastgelegd in de productvoorwaarden van Partner (zie bijlage bij te ondertekenen offerte) en de garantiebewijzen van de diverse producten.
e. Natuur & Milieu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware.

7 Toepasselijk rechten bevoegde rechter
a. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Reservering, is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
c. Indien één of meer van de artikelen van deze Voorwaarden door een hiertoe bevoegde rechter buiten toepassing zullen worden verklaard blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Natuur & Milieu verplicht zich om een niet verbindend artikel te vervangen door een artikel dat wel verbindend is en dat zo min mogelijk afwijkt van het niet verbindende artikel.

 

Mede mogelijk gemaakt door:
Kennispartner
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="38" title="false" description="false"]