Actievoorwaarden offerte zonnepanelen huren

Artikel 1 – definities

In deze algemene actievoorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 1. Natuur & Milieu: Stichting Natuur en Milieu, gevestigd te (3512 NS) Utrecht, aan de Hamburgerstraat 28a, organisator van de actie slimwoner-zon
 2. Zonnepanelen huur aanbod: de actie voor het huren zonnepanelen via Natuur & Milieu met de inschrijfperiode van 9 mei 2017 tot en met 31 augustus 2017.
 3. Leverancier: Solease gevestigd te Utrecht aan de Padualaan 8a, aanbieder van het huren van zonnepanelen.
 4. Actiewebsite: website www.slimwoner.nl
 5. Deelnemer: Woningeigenaren wonende in Nederland die zich via de Actiewebsite heeft aangemeld voor deelname en per e-mail een bevestiging van Natuur & Milieu heeft ontvangen.
 6. Reservering: Het vrijblijvend aanvragen van een offerte door Deelnemer voor het huren van een Zonnepaneelpakket zoals aangeboden op de actiewebsite.
 7. Offerte: een schriftelijk aanbod van Leverancier om tegen een bepaalde huurprijs een Zonnepaneelpakket aan Deelnemer te verhuren, leveren en plaatsen.
 8. Schriftelijk: per brief, per e-mail, of toestemming via internet.
 9. Huurovereenkomst: de overeenkomst inzake de huur, levering en plaatsing van een Zonnepaneelpakket die tot stand komt op het moment dat Deelnemer de Offerte van Leverancier schriftelijk accepteert.
 10. Zonnepaneelpakket: een compleet systeem dat bestaat uit zonnepanelen, bijpassende omvormer(s), bevestigingsmaterialen, benodigde kabels en connectoren voorzien van een gebruikershandleiding en andere relevante documenten;

Artikel 2 – algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het zonnepanelen huuraanbod van Natuur & Milieu, hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Stichting Natuur & Milieu, gevestigd te Utrecht aan de Hamburgerstraat 28a, hierna te noemen Natuur & Milieu, in samenwerking met Soleas, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Padualaan 8a , hierna te noemen Leverancier.
 2. De Actie loopt van 9 mei 2017 tot en met 31 augustus 2017.
 3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Reserveringen.
 4. Deze Voorwaarden beschrijven de relatie tussen Deelnemer en Natuur & Milieu als organisator van de Actie en zijn te downloaden van de website www.slimwoner.nl.
 5. Afspraken tussen Leverancier en Deelnemer, indien deze overgaat tot bestelling, zijn geregeld middels de Huurovereenkomst en algemene voorwaarden van Leverancier.
 6. Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Natuur & Milieu en de Deelnemer.
 7. Door Reservering aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Voorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Voorwaarden.
 8. De Actie is een initiatief van Natuur & Milieu. Verhuur, installatie en levering van het Zonnepaneelpakket geschiedt door Leverancier.
 9. Niets uit de inhoud van de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van Natuur & Milieu.
 10. Indien er sprake is van misbruik van een Deelnemer heeft Natuur & Milieu het recht het deelnemerschap met direct ingang te beëindigen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn aan de Deelnemer.

Artikel 3 – Huren van zonnepaneelpakket reserveren

 1. Na Reservering controleert Leverancier de geschiktheid van het dak, en indien geschikt bevonden, maakt Leverancier een Offerte op maat voor Deelnemer. Deelnemer ontvangt deze Offerte zo spoedig mogelijk, waarbij Leverancier streeft deze binnen 5 werkdagen na Reservering te verzenden.
 2. Het aanvragen van een Offerte is voor Deelnemer gratis.
 3. De geschiktheid van het dak wordt door Leverancier bepaald aan de hand van luchtfoto’s.
 4. Na acceptatie en ondertekening van de Offerte door de Deelnemer, komt de Huurovereenkomst tussen Leverancier en Deelnemer tot stand.

Artikel 4 – klachten

 1. Deelnemer kan voor vragen, klachten en opmerkingen over de huur van het Zonnepaneelpakket terecht bij Leverancier (info@solease.nl). Natuur & Milieu is onder geen beding aansprakelijk voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen door Leverancier aan Deelnemer. Voor vragen, klachten en opmerkingen over de actie kan Deelnemer terecht bij Natuur & Milieu (betereenergie@natuurenmilieu.nl).

Artikel 5 – data, privacybescherming

 1. De Deelnemers aan de Actie stellen door middel van de Reservering persoonlijke gegevens, data over hun woning en hun elektriciteitsverbruik beschikbaar aan Natuur & Milieu.
 2. De data die Natuur & Milieu in verband met de Reservering verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder verantwoordelijkheid van Natuur & Milieu en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 3. Door Reservering accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door Natuur & Milieu en de samenwerkende partijen, waaronder Leverancier, ten behoeve van het uitvoeren van de Actie.
 4. Natuur & Milieu zal de Deelnemers schriftelijk, telefonisch dan wel via e-mail informeren over de Actie. Ook kan Natuur & Milieu de Deelnemer informeren over andere acties, diensten en producten van Natuur & Milieu die wellicht interessant voor de Deelnemer kunnen zijn indien de Deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven. Als de Deelnemer hierover geen informatie wilt ontvangen c.q. niet benaderd wilt worden, dan kan de Deelnemer een e-mail sturen naar info@natuurenmilieu.nl. Voor afmelding alleen van e-mails en e-nieuwsbrieven, gebruikt de Deelnemer de afmeldoptie in het digitale bericht.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid, garantie en verantwoordelijkheid

 1. Natuur & Milieu kan de Deelnemer niet garanderen dat zijn dak en/of overige omstandigheden ter plaatse geschikt is/zijn voor de installatie van het door Leverancier aangeboden Zonnepaneelpakket.
 2. Alle informatie met betrekking tot de Actie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten door Natuur & Milieu samengesteld. Natuur & Milieu kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid of volledige juistheid van de informatie. Natuur & Milieu aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De Deelnemer wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar ook af te gaan op de informatie, contacten, Huurovereenkomst en toepasselijke algemene voorwaarden van de Leverancier.
 3. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door de Leverancier gehanteerde voorwaarden en/of de (kwaliteit van) door Leverancier, of haar opdrachtnemers geleverde producten en/of diensten, of de installatie daarvan, en de daaraan verbonden levertermijnen.
 4. Voor vragen omtrent garanties kunnen Deelnemers zich wenden tot Leverancier. Garantievoorwaarden zijn vastgelegd in de Huurovereenkomst en/of overige voorwaarden van Leverancier en daarnaast in de garantiebewijzen van de diverse producten.
 5. Natuur & Milieu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware.
 6. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 7. Natuur & Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natuur & Milieu.
 9. Door deelname van Deelnemer aan deze Actie, accepteert Deelnemer deze Voorwaarden. De Voorwaarden gelden onverkort en zijn niet vatbaar voor nadere onderhandeling.
 10. De gegevens van Deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Natuur & Milieu, zie Artikel 5.
 11. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Natuur & Milieu een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
Mede mogelijk gemaakt door:
 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="38" title="false" description="false"]