Zonneparken, waar wel en waar liever niet

Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen op hun dak. Dat is mooi, want we hebben de groene energie uit zonnepanelen hard nodig bij de energietransitie. Er verschijnen ook steeds meer zonneparken. Dat zijn parken met grote hoeveelheden zonnepanelen bij elkaar, op grote daken, geluidsschermen, in de zee of op ongebruikte stukken land. Om iedereen van duurzame stroom te voorzien, hebben we deze zonneparken hard nodig. Ook kunnen ze leiden tot opbrengsten voor de lokale gemeenschap door middel van goede participatie. De keerzijde is dat ze een impact kunnen hebben op het landschap. Het is dus belangrijk dat er goed gekeken wordt naar hoe en waar deze geplaatst worden in samenspraak met de lokale omgeving.

Zonneladder
Natuur & Milieu is een voorstander van zonneparken, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo vinden we dat zonneparken niet ten koste mogen gaan van kwetsbare natuur of productieve landbouwgrond. Voor elk te realiseren zonnepark moet het effect op de directe omgeving, de natuur en de ecologie goed onderzocht worden. We staan daarom achter de Constructieve Zonneladder die de Natuur en Milieufederaties hebben opgesteld. Gemeentes kunnen hiermee bepalen welke locaties geschikt zijn voor een zonnepark en hoe deze het best kan worden ingepast in de omgeving.

Daken en overkappingen
De beste plekken om een zonnepark aan te leggen, zijn (grote) daken. Maar ook grote overkappingen van bijvoorbeeld parkeerterreinen of geluidsschermen zijn geschikt voor zonneparken. Vanaf de straat zijn de panelen niet in beeld en zo verstoren ze de omgeving minimaal.

Zorgvuldig inpassen
Op andere plekken zijn zonnepanelen zorgvuldig in te passen. Bijvoorbeeld in wegbermen, industrieel gebied of landschappen die een tijdelijke energiebestemming kunnen krijgen. Deze locaties staan daarom op de één na hoogste trede in de ladder.

Combineren op gevoelige locaties
Bijna onderaan de zonneladder staan meer gevoelige locaties, zoals recreatiegebieden, stads- en dorpsranden en waterplassen. Als er voor deze locaties gekozen wordt, moeten de zonnepanelen slim gecombineerd worden met recreatie, natuurwaarden, en in goede afstemming met de omgeving. Zo kunnen er bijvoorbeeld drijvende zonneparken gemaakt worden op plassen die rekening houden met de onderwaternatuur, of parken op minder efficiënte landbouwgrond. Rond natuurgebieden kunnen de parken agrarisch gebruik van de grond vervangen, zodat er minder mest in het natuurgebied terechtkomt. Ook in de uitloopgebieden van landgoederen kunnen zonneparken slim gecombineerd worden met de omgeving.

Landbouwgrond
De onderste, en minst ideale trede van de Zonneladder, is het plaatsen van zonneparken op productieve landbouwgrond. Want dan worden de locatie maar enkelvoudig benut en concurreert het 1-op-1 met de landbouw.

Biodiversiteit
Natuur & Milieu vindt dat er altijd gezocht moet worden naar een oplossing in de hoogst mogelijke trede. Daarnaast moet er altijd rekening gehouden wordt met natuur en omwonenden. Zo bieden zonneparken een mooie kans om de natuur, de gemeenschap en biodiversiteit te versterken. Als de zonnepanelen bijvoorbeeld hoger van de grond worden geplaatst, krijgt de bodem genoeg licht en water voor vegetatie, wat gunstig is voor insecten, vogels en planten. Een zonnepark waar dit goed is gelukt, ligt in Uden. Dit park is er gekomen in goed overleg met alle partijen. De beschikbare grond wordt nu dubbel benut: voor het opwekken van energie en voor het versterken van de biodiversiteit. Bovendien kan iedereen profiteren van de opgewekte zonne-energie door in het park te investeren.

Je eigen zonne-energie
Ben je zelf geïnteresseerd in zonne-energie, maar heb je geen plek voor zonnepanelen op je dak?
Veel zonneparken worden gefinancierd met behulp van crowdfunding. Je koopt hierbij een aandeel in een zonnepark. Jaarlijks krijg je het rendement uitgekeerd op basis van de hoeveelheid geproduceerde en aan het net geleverde energie. Kijk op Zonnepanelen Delen voor de mogelijkheden.

Mede mogelijk gemaakt door:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor