Actievoorwaarden

Actievoorwaarden ‘Slimwoner Woningisolatie’

1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Natuur & Milieu: Stichting Natuur en Milieu, gevestigd te (3512 NS) Utrecht, aan de Hamburgerstraat 28a, organisator van de actie Slimwoner Woningisolatie
b. Partner: Nederland Isoleert B.V., gevestigd te (3815 KM) Amersfoort, aan De Stuwdam 61, voor spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie; en Glas Alert B.V., gevestigd te (3437 PK) Nieuwegein, aan de Reinestijnseweg 7 voor isolatieglas (HR++ en Triple)
c. Deelnemer: Een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woont in Nederland, of een in Nederland gevestigd klein bedrijf, die zich via de website www.slimwoner.nl heeft ingeschreven voor deelname aan de Actie Slimwoner Woningisolatie en die een vrijblijvende reservering heeft gedaan voor isolatie aangeboden door Partner;
d. Reservering: het vrijblijvend aanvragen van een offerte voor spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie of isolatieglas zoals aangeboden op de website www.slimwoner.nl;
e. Bestelling: de aankoop van spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie of HR++ glas via de Actie Slimwoner Woningisolatie door ondertekening door de Deelnemer van de offerte van de Partner;
f. Actie Slimwoner Woningisolatie: de actie van Natuur & Milieu voor spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie en isolatieglas.

2 Algemeen
a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Reserveringen.
b. Deze Voorwaarden beschrijven de relatie tussen Deelnemer en Natuur & Milieu als organisator van de Actie Slimwoner woningisolatie. Deze Voorwaarden zijn te downloaden van de website www.slimwoner.nl
c. De relatie tussen Natuur & Milieu en de Partners is beschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen beide. Afspraken tussen Partner en Deelnemer, indien deze overgaat tot bestelling, zijn geregeld middels algemene voorwaarden van Partner.
d. Afwijkingen in de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Natuur & Milieu en de Deelnemer.
e. Door Reservering aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Voorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Voorwaarden.

3 Actie Woningisolatie
a. De Actie Slimwoner Woningisolatie en als onderdeel daarvan de website www.slimwoner.nl is een initiatief van Natuur & Milieu. Levering van de spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie en/of isolatieglas geschiedt door Partner.
b. Natuur & Milieu is initiatiefnemer, heeft de Partner geselecteerd en levert leads aan de geselecteerde Partner.
c. Partner heeft met Natuur & Milieu een samenwerkingsovereenkomst gesloten op basis waarvan de Deelnemer tegen een scherpe prijs de spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie en/of isolatieglas bij de Partner kan bestellen.
d. De basishandeling die de Deelnemer uitvoert is het plaatsen van een Reservering; dit kan op www.slimwoner.nl. De Deelnemer kan een spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie en/of isolatieglas van de Partner reserveren; Reservering is nog vrijblijvend. De daadwerkelijke koop betreft het al dan niet digitaal aangaan van de offerte van de Partner; na (digitale) ondertekening hiervan is de Deelnemer verplicht tot afname en betaling.
e. Niets uit de inhoud van de Actie Slimwoner Woningisolatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Natuur & Milieu.
f. De Deelnemers kunnen voor vragen, klachten en opmerkingen over de Actie Woningisolatie terecht bij Natuur & Milieu (betereenergie@natuurenmilieu.nl). Vragen, klachten en opmerkingen over de levering en uitvoering van spouwmuurisolatie, bodemisolatie en vloerisolatie worden zoveel mogelijk door de Partner Nederland Isoleert (contact@nederlandisoleert.nl en telefoonnummer 033 – 472 02 52) beantwoord. Vragen, klachten en opmerkingen over de levering en uitvoering van isolatieglas worden zoveel mogelijk door de Partner Glas Alert (info@glasalert.nl en telefoonnummer 030 – 602 12 60) beantwoord Natuur & Milieu is onder geen beding aansprakelijk voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen die door Deelnemers aan de Partner dan wel direct aan Natuur & Milieu zijn gesteld.

3. Deelnemen aan de Actie Slimwoner Woningisolatie 
a. Iedere woning- of bedrijfseigenaar, huurder of lid van een VVE kan, indien zij een schriftelijke toestemming heeft van de (woning-)verhuurder of VVE, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland, spouwmuur-, bodem-, vloerisolatie en isolatieglas van de Partner aanvragen.
b. Het plaatsen van een Reservering is mogelijk tot en met 31 december 2017.
c. Natuur & Milieu en/of de Partner is/zijn bevoegd de Reservering van een Deelnemer te weigeren.
d. De Deelnemer is verplicht, voor een geldige deelname aan de Actie Slimwoner Woningisolatie alle verplichte gegevens op het inschrijvingsformulier op de website www.slimwoner.nl volledig en correct in te vullen.
e. Indien zich na Reservering wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de Deelnemer dit aan Natuur & Milieu en de Partner door te geven.
f. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele foutieve invoer van persoonlijke gegevens of enige andere vorm van informatie die door de Deelnemer via het inschrijvingsformulier op de website www.slimwoner.nl worden verstrekt.
g. Indien er sprake is van misbruik bij het deelnemen aan de Actie Slimwoner Woningisolatie het e.e.a. uitsluitend naar oordeel van Natuur & Milieu, heeft Natuur & Milieu het recht de deelname van Deelnemer aan de Acties met directe ingang te beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn aan de Deelnemer.

5 Spouwmuurisolatie, bodemisolatie of vloerisolatie 
a. Na plaatsing van Reservering voor spouwmuur-, bodem-, en/of vloerisolatie neemt de desbetreffende Partner telefonisch contact op met de Deelnemer voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek door een isolatie-expert, dan wel het op afstand opmaken van een offerte.
b. Tijdens het huisbezoek wordt ter plaatse de offerte voor woningisolatie opgesteld en overhandigd aan Deelnemer.
c. De offerte is na ontvangst door Deelnemer 30 dagen geldig.
d. Na ondertekening/acceptatie van de offerte komt de overeenkomst tussen de Partner en de Deelnemer tot stand en zal de Partner binnen 12 weken (na ontvangst van uitsluitsel op eventuele subsidieaanvraag ofwel succesvolle afronding van de technische inspectie) de spouwmuurisolatie, bodemisolatie of vloerisolatie uitvoeren, tenzij de Deelnemer nadrukkelijk een andere (langere) termijn wenst.
6 Isolatieglas aanvragen
a. Na plaatsing van Reservering voor isolatieglas, maakt de desbetreffende Partner op basis van de aangeleverde informatie een globale prijsindicatie voor de Deelnemer.
d. De Deelnemer ontvangt deze prijsindicatie zo spoedig mogelijk, doch wel binnen twee weken.
e. Enkele dagen nadat de Deelnemer de prijsindicatie heeft ontvangen, neemt de Partner telefonisch contact op met de Deelnemer. Tijdens dit telefoongesprek is er gelegenheid om de prijsindicatie door te nemen, aanvullende vragen te stellen en een afspraak te maken voor een huisbezoek.
f. Binnen uiterlijk 5 weken vindt het huisbezoek plaats. Tijdens het huisbezoek wordt de woningsituatie door Partner geïnspecteerd en worden de betreffende afmetingen nauwkeurig ingemeten.
g. Binnen 2 weken na het huisbezoek ontvangt Deelnemer een maatwerkofferte. Deze offerte is na ontvangst door Deelnemer 30 dagen geldig.
h. Na ondertekening/acceptatie van de offerte komt de overeenkomst tussen de Partner en de Deelnemer tot stand en zal de Partner binnen 5 weken (na ontvangst van de eerste aanbetaling door Deelnemer) het isolatieglas plaatsen, tenzij de Deelnemer nadrukkelijk een andere (langere) termijn wenst.
i. Dit aanbod is geldig bij een bestelling voor een minimum van 5 m2 hoogrendementsglas. Voor een kleinere oppervlakte aan te vervangen glas rekent de leverancier voorrijkosten à € 18,- (exclusief btw). Ook wordt er met gehele vierkante meters glas gerekend en wordt derhalve de prijs van halve vierkante meters naar boven afgerond.

6 Eigendom van de data, privacybescherming
a. De Deelnemers aan de Actie Slimwoner Woningisolatie stellen door middel van de Reservering persoonlijke gegevens, data over hun woning en hun bereikbaarheid beschikbaar aan Natuur & Milieu.
b. De data die Natuur & Milieu in verband met de Inschrijving verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder haar verantwoordelijkheid en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
c. Door de Reservering accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door Natuur & Milieu en de samenwerkende partijen, waaronder de Partner ten behoeve van het uitvoeren van de Actie Slimwoner Woningisolatie en het verstrekken van informatie per e-mail of post aan de Deelnemer gedurende de actie.
d. Door de Reservering geeft de Deelnemer expliciet toestemming om zijn data ter beschikking te stellen aan de Partner met als enig doel contact te leggen voor een persoonlijk advies en het aankopen van spouwmuurisolatie, bodemisolatie of vloerisolatie via www.slimwoner.nl. Ook stemt de Deelnemer ermee in dat Natuur & Milieu via e-mail of post informatie verstrekt over de voortgang van de actie.
e. Natuur & Milieu zal de Deelnemer schriftelijk, telefonisch dan wel via e-mail informeren over de Actie Slimwoner Woningisolatie, Betere Energie, andere campagnes en fondsenwervingsacties. Het accepteren van deze Actievoorwaarden betekent dat de Deelnemer automatisch informatie ontvangt. Als u hierover geen informatie wilt ontvangen of niet benaderd wilt worden, dan kunt u een e-mail sturen naar info@natuurenmilieu.nl. Voor afmelding alleen van e-mails en e-nieuwsbrieven, gebruikt Deelnemer de afmeldoptie in het digitale bericht.
g. Na afloop van de Actie Slimwoner Woningisolatie kan Natuur & Milieu alle Deelnemers benaderen voor een korte enquête over de bevindingen.

7 Aansprakelijkheid, garantie en verantwoordelijkheid
a. Natuur & Milieu fungeert in de Actie Slimwoner Woningisolatie slechts als platform en is enkel en alleen verantwoordelijk voor het beheren van de database met de (persoons)gegevens van de Deelnemers.
b. Natuur & Milieu kan de Deelnemer niet garanderen dat zijn muren, vloer, kruipruimte, kozijnen en/of overige omstandigheden ter plaatse geschikt zijn voor de installatie van het/de door de Partner aangeboden pakket(en).
c. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door de Partner gehanteerde productvoorwaarden en/of de (kwaliteit van) door de Partner, of haar opdrachtnemers geleverde producten en/of diensten, of de installatie daarvan.
d. Voor vragen omtrent garantie kan de Deelnemer zich wenden tot de Partner. Garantievoorwaarden zijn vastgelegd in de productvoorwaarden van Partner (zie bijlage bij te ondertekenen offerte) en de garantiebewijzen van de diverse producten.
e. Natuur & Milieu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware.

8 Toepasselijk rechten bevoegde rechter
a. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Reservering, is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
c. Indien één of meer van de artikelen van deze Voorwaarden door een hiertoe bevoegde rechter buiten toepassing zullen worden verklaard blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Natuur & Milieu verplicht zich om een niet verbindend artikel te vervangen door een artikel dat wel verbindend is en dat zo min mogelijk afwijkt van het niet verbindende artikel.

Mede mogelijk gemaakt door:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor